Działka 2066,0m2, Chociwel
81 040 zł 39,23 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 066 m2

RODZAJ DZIAŁKI

leśna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Stargard, dnia 16.09.2021 r. NN.II.6840.37/38/42.12.2021.KD6 STAROSTA STARGARDZKI działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późń. zm.) ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 1). Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 240 o powierzchni 0,2066 ha, symbol klasoużytku RIVa - grunty orne, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Chociwel, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/001pokaż telefon. Cena nieruchomości wynosi 81 040,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści 00/100). Wysokość wadium wynosi 8 110,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto dziesięć 00/100). 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 241 o powierzchni 0,1749 ha, symbol klasoużytku RIVa - grunty orne, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Chociwel, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/001pokaż telefon. Cena nieruchomości wynosi 68 640,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100). Wysokość wadium wynosi 6 870,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100). 3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 242 o powierzchni 0,5061 ha, symbol klasoużytku: RIVa - grunty orne, PsIII - pastwiska, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Chociwel, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/000pokaż telefon. Cena nieruchomości wynosi 187 240,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści 00/100). Wysokość wadium wynosi 18 730,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści 00/100). Uwaga: Sprzedaż nieruchomości nr 242 obręb nr 1 miasta Chociwel nastąpi z uwzględnieniem przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) w przypadku braku uprawionego do pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uprawionym do pierwokupu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży organ zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta umowa przeniesienia własności. Ceny nabycia nieruchomości są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Chociwla, działki oznaczone numerami: 240, 241 oraz 242 położone w obrębie nr 1 Miasto Chociwel znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej gmina Chociwel nie posiada dla przedmiotowego terenu opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel” przyjętym Uchwałą Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 2008 r., działki przeznaczone są pod teren zieleni przyjeziornej. Opis nieruchomości: Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, położone w Mieście Chociwel, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zieleni przyjeziornej oraz jeziora Starzyca. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz leśne. Ponadto, nieruchomości usytuowane są pomiędzy działkami drogowymi oznaczonymi numerami 244 (Aleja Lipowa) i 224 (ul. Spacerowa), które stanowią własność Gminy Chociwel. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Działki nieuzbrojone. Teren nieogrodzony i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością ruderalną oraz drzewostanem olszy w wieku 20-30 lat. Działki o kształcie zbliżonym do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie ze znacznym spadkiem w kierunku jeziora. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205. Przetargi odbędą się w dniu 20 października 2021 r. siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103, odpowiednio w godzinach: 1. działka 240 – godz. 09.30, 2. działka 241 – godz. 10.15, 3. działka 242 – godz. 11.00. Pozostałe warunki przetargu: 1. Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 15 października 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 48pokaż telefon z odpowiednim dopiskiem: „Wadium na działkę 240 obr. nr 1 miasta Chociwel”, „Wadium na działkę 241 obr. nr 1 miasta Chociwel”, „Wadium na działkę 242 obr. nr 1 miasta Chociwel”. 2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: - dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego. 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków. 7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/4pokaż telefon, 91/4pokaż telefon. 8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 48pokaż telefon najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium. 10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.powiatstargardzki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1, pokój 205, tel. (91)pokaż telefon; e-mail: Kontakt: Starostwo Powiatowe w Stargardzie tel: (91)pokaż telefon
Numer oferty: 31090/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Chociwel

Podobne nieruchomości