To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie

Działka na sprzedaż ,

2300 m2
7 000 PLN 3 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Buczyna. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Buczyna, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 275/4 o powierzchni 0,69 HA, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TRIO/00006717/3, zwany dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”: Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 20 1090 2590 0000 0001 4387 8476, wadium w wysokości 700,00 zł (siedemset i 00/100 złotych) w terminie do dnia 07.10.2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Dominik Kania, VIII GUp 572/19”. Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 07.10.2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 07.10.2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Dominika Kania, VIII GUp 572/19 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka. Oferta powinna zawierać następujące elementy: 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna), 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć, 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium, 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji); Do oferty należy załączyć: 1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane, 2. dowód uiszczenia wadium; 3. oświadczenie oferenta, że: - oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń, - oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży; 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 08.10.2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00. Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6040 Kontakt: Alerion Sp z o.o. tel: 12 222 34 98 syndyk@alerion.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 300 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Bocheński gmina: Bochnia miejscowość: Buczyna

Podobne oferty w tej lokalizacji