Działka 10808,0m2, Brzeziny, Ludwika Waryńskiego
489 000 zł 45,24 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 808 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: - 216/11 o pow. 1,0808 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/000pokaż telefon, Cena wywoławcza – 489.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł - 216/16 o pow. 1,0246 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/000pokaż telefon, Cena wywoławcza – 464.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł - 216/17 o pow. 1,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/000pokaż telefon, Cena wywoławcza – 466.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł Przetargi odbędą się w dniu 18 stycznia 2022 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.45 i 10.30, w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna. W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 00pokaż telefon, w terminie do 11 stycznia 2022 r. włącznie. W przypadku zamiaru wzięcia udziału w kilku przetargach wadium należy wpłacić na każdą działkę oddzielnie. Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.). Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670 ze zm.). Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 1-1 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Dla terenu dopuszcza się urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy. Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Burmistrz Miasta Brzeziny Kontakt: Urząd Miasta Brzeziny tel: 874-26-67
Numer oferty: 31463/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Brzeziny, Ludwika Waryńskiego

Podobne nieruchomości