To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Braniewo

Działka na sprzedaż Braniewo, Królewiecka

9914 m2
693 980 PLN 70 zł/m2
Opis
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa Lokalizacja, Przeznaczenie: ul. Królewiecka sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe KW EL1B/00005019/1 dział III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach Obręb 1 Nr działki 16/22 Powierzchnia m² 9914 Cena wywoławcza ( zł ) 693 980,00 Wadium ( zł ) 69 500,00 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Działka nr 16/22 przy ul. Królewieckiej położona jest w strefie pośredniej miasta Braniewa. Teren nieruchomości pofałdowany, pokryty śniegiem, porośnięty krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa przemysłowo – usługowa. Dojazd do nieruchomości z ulicy Królewieckiej wewnętrzną drogą utwardzoną. Działka nie posiada uzbrojenia. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi linia elektroenergetyczna napowietrzna SN z dwoma słupami. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach przeznaczonych do rozwoju funkcji produkcyjno – usługowo – składowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan, sieć elektroenergetyczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1.Przetarg odbędzie się dnia 29.03.2019 roku o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. 2.Wadium należy wpłacić do dnia 25.03.2019 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. 3.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: ▪ dowód wniesienia wadium, ▪ dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, ▪ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, ▪ pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, ▪ pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 1. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 2. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1). 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/22 jest zwolniona z opodatkowania VAT. 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca. IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.). 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie). 3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym. 4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. 5. Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań. 6. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) 7. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi sieć kanalizacyjna KS 63 (stanowiąca własność osoby prywatnej), na którą została zawarta umowa dzierżawy na czas nieoznaczony. Nabywca będzie zobowiązany do dalszej kontynuacji umowy dzierżawy. 8. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 9. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. 10.Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. 11.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: ▪ http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci; ▪ http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz; ▪ otoprzetargi.pl 12.Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
9 914 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Braniewski miejscowość: Braniewo ulica: Królewiecka

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 24500m2 działka Daszyna, Lipówka
działka Daszyna, Lipówka

SPRZEDAM 2 ha i 450 ar. szer. 28mb (24500 m2.) z siedliskiem. Na działce z mediów to prąd i woda (nowe przyłącza) a dom z białego piaskowca to tylko same mury. W okolicy mały zalew z rybami (po żwirow...

Działka na sprzedaż, Daszyna
89 000 zł
24500 m2 4 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2500m2 działka Grobice
działka Grobice

Grobice koło Chynowa - do sprzedania cztery działki budowlane o powierzchni 2500 m2 każda (125 000 zł) lub w całości jeden hektar (500 000 zł). Półtora kilometra od Chynowa, jeden kilometr od st...

Działka na sprzedaż, Grobice
125 000 zł
2500 m2 50 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 53900m2 działka Wygoda
działka Wygoda

SAD (z jabłkami tzn. zbiorem 2019) MASZYNY GOSPODARSTWO - Wygoda k.Czarnolasu powiat zwoleński gmina Policzna. Do sprzedania gospodarstwo - SAD głównie jabłkowy o powierzchni 5,39 ha wraz z budynkiem ...

Działka na sprzedaż, Wygoda
305 000 zł 295 000 zł
53900 m2 5 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5800m2 działka Kamieńczyk
działka Kamieńczyk

Do sprzedania działka budowlana pod zabudowę, możliwość podziału na mniejsze działki. Po podziale cena metra działki 90 zł/m2. Działki podzielone będą o powierzchni: 1200 m2 dwie, 1400 m2, 1100 m2. Po...

Działka na sprzedaż, Kamieńczyk
399 000 zł
5800 m2 69 zł/m2