Działka 3113,0m2, Bóbrka
150 745 zł 48,42 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 113 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

GN.II.6840.1.7.2020 Lesko, dnia 20 września 2021 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Starosta Leski działający na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 164/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2021 r. ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m-ci Bóbrka gm. Solina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 60/1 o pow. 0,3113 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/000pokaż telefon. 1. Opis nieruchomości Nieruchomości niezabudowana położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek Ps – pastwiska trwałe oraz Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina działka położona jest w obszarze opisanym symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej. 2. Cena wywoławcza: 150 745,00 zł, wysokość wadium: 15 074,50 zł 3. Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1, w sali narad na parterze budynku. 4. Zwolnione z Vat zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 5. Warunki przetargu 1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. a) Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. b) Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 18 października 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku - PKO BP Oddział w Lesku Nr 74 1020 43pokaż telefon z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto. c) Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu. 4) Wpłacone wadium zostanie: a) zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności); b) zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 5) Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. 6) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 508,00 zł. 8) W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza. 9) Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości. 10) Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący. 11) Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 12) Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu. 13) Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 4pokaż telefon. Starosta Andrzej Olesiuk Kontakt: Starostwo Powiatowe w Lesku tel: 13 4pokaż telefon
Numer oferty: 31118/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bóbrka