To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, olsztyński, Biskupiec

Działka na sprzedaż Biskupiec,

1665 m2
96 000 PLN 58 zł/m2
Opis
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec. (Tabela w zdjęciu) Pełny tekst ogłoszenia o przetargach Burmistrz Biskupca ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00012161/3, położonych w Biskupcu (obręb miasto Biskupiec 3), przy ulicy Harcerskiej, oznaczonych numerami działek: 1) 680 o powierzchni 0,1665 ha (użytek, klasa: PsVI-0,1253 ha, RVI-0,0412 ha); Cena wywoławcza 96 000 zł Wadium 19 200 zł 2) 681 o powierzchni 0,1539 ha (użytek, klasa: PsVI-1180 ha, RVI-0,0359 ha); Cena wywoławcza 93 000 zł Wadium 18 600 zł 3) 682 o powierzchni 0,1023 ha (użytek, klasa: PsVI-0,0695 ha, RVI-0,0328 ha); Cena wywoławcza 62 000 zł Wadium 12 400 zł 4) 700 o powierzchni 0,1051 ha (użytek, klasa: RVI); Cena wywoławcza 58 000 zł Wadium 11 600 zł Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości, uzyskana w przetargu, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomości są przeznaczone na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczone symbolem MNU-1. Szczegółowe informacje, dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykazu obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Architektury Urzędu (pok.1). Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nieruchomości nie mają urządzonych zjazdów z przebudowanej drogi gminnej (ul.Harcerska). Uzyskanie stosownego zezwolenia na lokalizację zjazdu i budowa zjazdu leży w gestii nabywcy. Przetargi odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 12:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, pod adresem: Biskupiec - Kolonia Trzecia 5, 11-300 Biskupiec, pokój nr 19 (I piętro). W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2018 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny. Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Poprzednia przetargi odbyły się: 15.03.2018 r. i 24.05.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.19, tel. 89 715 01 44). Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl
Więcej
    Działka:
    na sprzedaż
    Powierzchnia całkowita:
    1 665 m2
  • Lokalizacja: województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyński gmina: Biskupiec miejscowość: Biskupiec

Podobne oferty w tej lokalizacji