To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Legionowo

Dom na sprzedaż Legionowo,

673 m2
2 277 039 PLN 3 383 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI 1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem: a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce - w kasie syndyka oraz w kasach poszczególnych aptek i na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego) według stanu na koniec dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, które wpłynęły do kasy lub zostały uznane na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego do końca tego dnia; b) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości; c) składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 2. W skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot przetargu wchodzą w szczególności: a) Nieruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa; b) ruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, jak również nabyte po ogłoszeniu upadłości i istniejące w dacie przeniesienia własności przedsiębiorstwa na nabywcę; c) 2 zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa; d) należność wynikająca z tytułu nakładów poniesionych na wybudowanie niewyodrębnionego lokalu usługowego w budynku handlowo - usługowym, położonego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 33/1 oraz 27/6 z obrębu nr 0065 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 9D, pow. legionowski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA1L/00030873/2. 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu sporządzony przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw Karola Łagowskiego z dnia 7 czerwca 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka: Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp.j., al. J. Ch. Szucha 8 p. II, 00-582 Warszawa, w godz. 9.00 - 17.00 oraz w aktach sprawy, sygn. akt: XVIII GUp 4/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 000-454 Warszawa. 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.277.039,01 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 1/100). 5. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 listopada 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 6. Wymagane wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. o numerze: 31 1020 1055 0000 9402 0488 7818. 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14. 8. Warunki przetargu, opis i oszacowanie oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. Kontakt bezpośredni: Imię: Michał Telefon: 223757380 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
6
Powierzchnia całkowita:
673 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: legionowski miejscowość: Legionowo

Podobne oferty w tej lokalizacji