Dom 181,7m2, 3 pokoje Dudyńce
52 500 zł 288,94 zł/m2

POWIERZCHNIA

181,70 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

1 748 m2

LICZBA POKOI

3

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Bukowsko, dnia 03.12.2021 GR.6840.7.2020 Ogłoszenie o IV przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce. Wójt Gminy w Bukowsku działając na zasadzie art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490), w oparciu o Uchwałę Nr XVI/145/2020 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce stanowiącej własność Gminy Bukowsko, ogłasza: IV publiczny przetarg – licytację ustną po zastosowanej obniżce ceny o 50 %, w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 08:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowsku woj. podkarpackie – sala nr 9 (parter), na sprzedaż nieruchomości położonej w Dudyńcach stanowiącej własność Gminy Bukowsko. I przetarg odbył się w dniu 09 czerwca 2020r. z ceną wywoławczą 105.000,00 zł II przetarg odbył się w dniu 18 sierpnia 2020r. z ceną wywoławczą 95.000,00 zł III przetarg odbył się w dniu 20 listopada 2020r. z ceną wywoławczą 84.000,00 zł IV przetarg odbył się w dniu 18 marca 2021r. z ceną wywoławczą 52.500,00 zł IV przetarg odbył się w dniu 24 czerwca 2021r. z ceną wywoławczą 52.500,00 zł IV przetarg odbył się w dniu 19 października 2021r. z ceną wywoławczą 52.500,00 zł 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 04.03.2020 r. obejmująca – nieruchomość bez obciążeń: Nr księgi wieczystej: KS1S/000pokaż telefon Nr działki: 87 Pow. działki: 0.1748 ha Opis nieruchomości: Działka wg ewidencji gruntów stanowi PsIV, Bi Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak Planu Zagosp. Przest. W Studium UiKZP część oznaczenia drogi gminne, obszary zorganizowanej działalności usługowej, obszary fizjograficzne niekorzystne – doliny uboczne Cena nieruchomości brutto: 52.500,00 zł Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Opis nieruchomości: działka położona w centrum wsi, zabudowana nieczynnym budynkiem domu ludowego /świetlicy wiejskiej/. Dane budynku: budynek parterowy niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 207m2, powierzchnia użytkowa 181,70 m2 , wysokość pomieszczeń 2.90 m, wysokość sali widowiskowej 3.70 m, ściany murowane, dach czterospadowy pokryty blachą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko przestały obowiązywać z dniem 31.12.2002r. Uwaga ! Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy upłynął w dniu 27 kwietnia 2020 r. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w gotówce lub przelewem w PLN. Dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstwa lub rejestru handlowego (oryginał lub poświadczoną kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości reprezentującej podmiot uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie prowadzenia przetargu. Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie: a) zaliczone na poczet ceny z tytułu nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, b) zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Termin wpłaty wadium upływa z dniem 05 stycznia 2022 r. – płatne na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 39 8591 00pokaż telefon Krakowski Bank Spółdzielczy (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bukowsko lub w kasie Urzędu). 3. Nabywca w/w nieruchomości zobowiązany będzie do wpłaty wylicytowanej kwoty najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego, gotówką w kasie Urzędu Gminy Bukowsko lub przelew na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 58 8591 00pokaż telefon Krakowski Bank Spółdzielczy. 4. Uczestnik który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wójt Gminy obowiązany jest zawiadomić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 8. Z uzasadnionej przyczyny organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg. Uwagi: - Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bukowsko – pokój nr 101, telefon 13 4pokaż telefon wew. 34 e-mail: WÓJT GMINY BUKOWSKO mgr inż. Marek Bańkowski Stwierdzam, że nin. ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od...................................do............................... Poz. Rej………………………. - na stronie internetowej www.bukowsko.pl - w Urzędzie Gminy Bukowsko - w sołectwie Dudyńce - w prasie Monitor Urzędowy Kontakt: Urząd Gminy Bukowsko tel: 13 4pokaż telefon wew. 34
Numer oferty: 6079/3186/ODS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Dudyńce