To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Szczecin

Lokal użytkowy na sprzedaż Szczecin, Podgórna

3545,50 m2
8 200 000 PLN 2 313 zł/m2
Opis
Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, nr 6/2 obręb 1038, Śródmieście 38, oznaczonej w KW SZ1S/00081620/5 Gmina: Miasto Szczecin Obręb: 1038 Śródmieście 38 Nr działki: 6/2 Powierzchnia (ha): 0,1567 Nr KW: SZ1S/00081620/5 Przeznaczenie w MPZP: Brak MPZP, Studium – f. dominująca: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne; f. uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa Cena wywoławcza (zł): 8 200 000 Wadium (zł): 820 000 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/2, obręb 1038, gmina Miasto Szczecin zabudowana budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1.1038.53_BUD o powierzchni zabudowy 611 m2 i powierzchni użytkowej 3 006,40 m2, budynkiem laboratorium o identyfikatorze 326201_1.1038.55_BUD o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 142,10 m2, budynkiem gospodarczym o identyfikatorze 326201_1.1038.56_BUD o powierzchni zabudowy 17 m2 i powierzchni użytkowej 12 m2 oraz wiatą o identyfikatorze 326201_1.1038.57_BUD o powierzchni zabudowy 68 m2 i powierzchni użytkowej 68 m2. Od strony północno-wschodniej pod podwórkiem znajdują się dwukondygnacyjne piwnice o powierzchni użytkowej ok. 317 m2. Opis budynku dydaktyczno-biurowego: Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedną kondygnację podziemną oraz poddasze w znacznej części nieużytkowe. Jest wolnostojący, podpiwniczony, z dachem stromym krytym dachówką i poddaszem w części użytkowym, wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Budynek posiada część frontową i oficynę połączoną z halą parterową laboratorium. Opis budynku laboratorium: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji stalowej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym płytami warstwowymi. Od strony północnej i zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi ściana wykonana z cegły. Opis wiaty stalowej: Wiata stalowa do nauki spawania wykonana z elementów stalowych z poszyciem z blachy stalowej. Opis budynku gospodarczego: Budynek gospodarczy wykonany jest z cegły, przykryty stropodachem żelbetowym. W budynku znajduje się wejście do piwnic dwupoziomowych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00081620/5 przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Działka położona jest w dzielnicy Śródmieście, w strefie centralnej miasta, na osiedlu Stare Miasto, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od strony północnej granicę działki stanowi ściana murowana piwnic i poprzez podwórko zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z garażami. Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecin teren położony jest w jednostce planistycznej S.S.05 o funkcji dominującej: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty strefą prawnej ochrony konserwatorskiej (wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1, decyzją z dnia 28.11.1952 r.). Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 200 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych). Wadium: 820 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych). Cena netto = brutto. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w momencie wszczęcia postepowania, podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Zbycie nieruchomości następuje pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ prawa pierwokupu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363). Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 10 art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.). Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania przedmiotu przetargu Kupującemu najpóźniej: w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek dydaktyczny, budynek gospodarczy i wiata; w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek pawilonu montażu maszyn, przy czym do czasu przekazania Sprzedający zobowiązuje się ponosić wyłącznie koszty eksploatacyjne dotyczące korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, jednakże nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości do czasu ich wydania Kupującemu. Kupującemu nie przysługuje od Sprzedającego wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.01.2020 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, w pokoju nr 70, o godz. 10.00. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Akademii Morskiej w Szczecinie, PEKAO S.A. nr 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na dowodzie „Wadium – przetarg ul. Podgórna”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 08.01.2020 r. 2. Oferenci są związani z ofertą przez okres 6 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie. 4. Kryterium: 100% cena. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty: przetarg uznaje się za ważny, jeżeli w przetargu pisemnym wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu. 6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Uczelni i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż nieruchomości - Podgórna nr 51-53” oraz: „Nie otwierać przed dniem 09.01.2020 r. godz. 10.00”. 7. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wraz z dokumentami, wskazanymi w Regulaminie) należy składać lub przesłać na adres: Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do 09.01.2020 r. do godziny 9.45. 8. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości. 9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie, udostępnionym w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 70 oraz na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6. 10. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, w tym uzgodnienie terminu na oględziny obiektu, można uzyskać w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 70 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: administracjaag@am.szczecin.pl. 11. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 12. Informację o zamiarze zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6, w MonitorUrzędowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Uczelni. 13. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Uczelni z tego tytułu. Kontakt: Akademia Morska w Szczecinie tel: 91 48 09 331 administracjaag@am.szczecin.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3545,50 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Szczecin gmina: Szczecin miejscowość: Szczecin ulica: Podgórna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 55m2 biuro Warszawa, Praga Północ, Wileńska
biuro Warszawa, Praga Północ, Wileńska

Atrakcyjna cena! Na sprzedaż lokal użytkowy usytuowany w budynku znajdującym się pomiędzy ulicami Wileńską i Aleją Solidarności. Indywidualne wejście do lokalu oraz witryny na poziomie parteru, od s...

biuro na sprzedaż, Warszawa
420 000 zł
55,07 m2 7 627 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 264m2 biuro Warszawa, Mokotów, Artura Grottgera
biuro Warszawa, Mokotów, Artura Grottgera

PRZY PARKU MORSKIE OKO GŁÓWNE ATUTY TARAS NA DACHU I POKÓJ KONFERENCYJNY/ORANŻERIA stanowią o unikalności tego lokalu. Lokal składa się z dwóch części 201m2 i 62m2, każdy z oddzielnym wejściem. L...

biuro na sprzedaż, Warszawa
2 350 000 zł
263,65 m2 8 913 zł/m2
WYRÓŻNIONE hotel / motel / pensjonat / zajazd na sprzedaż 600m2 hotel / motel / pensjonat / zajazd Osiek
hotel / motel / pensjonat / zajazd Osiek

Butikowy hotel położony na terenie gminy Osiek w województwie Pomorskim. Idealne miejsce do prowadzenia wyjątkowej działalności hotelowej. Obiekt powstał w 2016 roku i rozpoczął działalność na wiosnę...

hotel / motel / pensjonat / zajazd na sprzedaż, Osiek
7 000 000 zł
600 m2 11 667 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 133m2 biuro Warszawa, Ursynów, Przy Bażantarni
biuro Warszawa, Ursynów, Przy Bażantarni

Nowocześnie wykończony lokal biurowy, 5 minut od stacji metra Kabaty. Lokal posiada kompletne wyposażenie. Rozkład pomieszczeń: - sala konferencyjna - 2 przestronne pokoje biurowe - pokój/gabinet be...

biuro na sprzedaż, Warszawa
940 000 zł
132,50 m2 7 094 zł/m2