To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, świdnicki, Świdnica

Lokal użytkowy na sprzedaż Świdnica, Równa

229,81 m2
486 150 PLN 2 115 zł/m2
Opis
Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych zaprasza do udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Równej 13, o łącznej powierzchni 229,81m2, w której skład wchodzą: 1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1851 o powierzchni 34 m² (AM-13, obręb 0004 Śródmieście, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą pod nr SW1S/00088882/2), wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność posadowionym na działce nr 1851 o powierzchni użytkowej 65,76 m2 w tym piwnice o łącznej powierzchni 32,70m2, do których dostęp zapewniony będzie poprzez służebność przejścia ustanowioną przez właściciela na nieruchomości nr ew. 1850 w dniu przeniesienia praw. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. 2. udziału wysokości 2336/10000 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1852 i 1853, o łącznej powierzchni 969 m2 (AM-13, obręb 0004 Śródmieście, dla których to nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1S/00039982/5) wraz z prawem własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 164,05 m2 i budowli posadowionych na tych działkach (ogrodzenie i przyłącze wodne), które zostały oszacowanie w cenie lokalu. Sprzedawany lokal posiada dwa wejścia, jedno przez części wspólne, drugie niezależne zlokalizowane z boku budynku. Komunikacja pomiędzy budynkiem położonym na działce 1851 a lokalem użytkowym położonym w budynku na działce 1853 odbywa się poprzez części wspólne dla nieruchomości położonej na działce 1853. Nieruchomość 1852 obciążona jest służebnością przesyłu oraz przejścia i przejazdu a nieruchomość 1853 obciążona jest służebnością przejścia zgodnie z treścią zawartą w dziale III Księgi Wieczystej nr SW1S/00039982/5. Działki gruntu nr 1851, 1852 i 1853 znajdują się w obrębie nr 0004 – Śródmieście, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Położone są w śródmiejskiej części Świdnicy, około 900m od Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej, krytej pływalni, Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterowych częściach budynków oraz obiektów Spółki TAURON Dystrybucja S.A. tj. rozdzielni 110/20kV (GPZ). Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, gazową elektroenergetyczną oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r., W ww. Planie, wskazany teren został oznaczony symbolem N 1.8.UU., sklasyfikowany, jako obszar zabudowy usługowej handlu detalicznego i usług, (jako teren zabudowy pod usługi: gastronomiczne, usługi nieprodukcyjne takie jak: praktyki lekarskie, kancelarie prawne, pracownie projektowe, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itp., z wykluczeniem: usług produkcyjnych, przemysłowych i handlu hurtowego). Cena wywoławcza nieruchomości nie może być niższa niż: 486 150,00 zł netto. Dodatkowe informacje: 1. Opodatkowanie podatkiem VAT: Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ppkt 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 2. zaoferowana cena winna uwzględniać również fakt, że przez ww. nieruchomości przebiegają urządzenia wodociągowe, elektroenergetyczne oraz sieć kanalizacji sanitarnej, w odniesieniu do których Ogłoszeniodawca nie posiada wiedzy, co do tego, czy uwarunkowania faktyczne i prawne nie pozwalają na stwierdzenie w stosunku do nich zasiedzenia służebności na ww. nieruchomościach. Szczegółowe warunki przetargu. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Świdnicy, przy ul. Równej 13 dz. nr 1851 i udział w dz. 1852 i 1853, AM 13, obręb nr 0004 – Śródmieście”, z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji, i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, w kancelarii, pokój 1/20 - parter lub wysłać na adres Sprzedającego – 58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, w terminie do dnia 15.12.2021r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Oferta winna zawierać: a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu; b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego); c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli; d) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu (oferty) i przyjmuje je bez zastrzeżeń; f) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń z adnotacją „Zapoznałem się z powyższymi warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń”, g) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postepowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego. (zał. Nr 1) h) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np., środki pieniężne własne, kredyt bankowy); i) W przypadku, gdy Oferent planuje sfinansować zakup nieruchomości kredytem bankowym, zobowiązany jest do przedłożenia w określonych terminach następujących dokumentów: - zaświadczenia z banku w postaci promesy kredytowej - najpóźniej w dniu składania ofert, - umowy kredytowej z bankiem – najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą zawarcia umowy. j) potwierdzenie wpłaty wadium; k) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium; 3. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 48 600,00zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) przelewem, wyłącznie z rachunku oferenta na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, Nr konta: 97 1140 1078 0000 4077 4900 2001 z następującą adnotacją: „Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w Świdnicy, przy ul. Równej 13”, najpóźniej do dnia 14.12.2021r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. a. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu i staje się zaliczką, na którą będzie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami. b. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. c. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego. 4. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca. 5. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 7. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 9. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 11. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów mogą być obecni w części jawnej Komisji przetargowej, która: a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert; b. podaje cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości; c. otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę (firmę) oferenta, adres, a także cenę oferty; d. przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia. 14. Komisja przetargowa może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie. 15. W części niejawnej Komisja przetargowa: a. odrzuca oferty w przypadkach, o których mowa w pkt 16, b. określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zwierają oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa oferentów poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie; c. dokonuje szczegółowej analizy ofert; d. stwierdza, którzy oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie; e. wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub stwierdza, że przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia 16. Komisja odrzuca oferty: a. nieodpowiadające warunkom przetargu, w szczególności co do ceny, b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji, c. złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie, d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości, co do ich treści; 17. Z tytułu odrzucenia oferty, dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania, wycofania nieruchomości ze sprzedaży, unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują wobec sprzedającego jakiekolwiek roszczenia finansowe ani prawne. 18. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 19. Otwarcie ofert odbędzie się 16.12.2021r. o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listami poleconymi, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie licytacji ustnej. Sprzedający w ciągu 10 dni poinformuje zainteresowanych Oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji. 20. Tryb postępowania w przypadku licytacji ( kontynuacja przetargu pisemnego) a. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie licytacji ustnej, informując oferentów o jej terminie i miejscu. b. Postąpienie w licytacji wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). c. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą, o co najmniej jedno postąpienie. d. Po trzecim wywołaniu licytator udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę i zamyka licytację ustną. Z chwilą przybicia dochodzi do zakończenia licytacji. e. Do udzielenia przybicia wymagane jest zaoferowanie ceny nabycia w wysokości ceny wywoławczej powiększonej, o co najmniej jedno postąpienie. 21. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 22. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty a złożone wadium podlega zatrzymaniu przez Sprzedającego chyba, że Sprzedający dochodzić będzie zawarcia umowy sprzedaży. 23. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach, której nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetę. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. 24. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, koszty sądowe, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 25. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w terminie i w kancelarii notarialnej wskazanej przez sprzedającego. 26. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary. 27. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ogłoszeniu, warunkach postępowania, wycofania nieruchomości ze sprzedaży, unieważnienia postepowania przetargowego - na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do czwartku, w godz. 9:00 do 13:30, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Jolantą Figiel, tel. 516111641. Informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Wałbrzychu, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 74/889 85 30 lub 74/889 83 10. w dni robocze od poniedziałku do czwartku w od godz. 8:00 do 14:00. Oferta dostępna jest również na stronie http://www.tauron-nieruchomosci.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 74/889 85 30 Jolanta.Figiel@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
229,81 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Świdnicki gmina: Świdnica miejscowość: Świdnica ulica: Równa

Podobne oferty w tej lokalizacji