Lokal użytkowy 69,0m2, Recz
51 000 zł 739 zł/m2

POWIERZCHNIA

69,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedaży lokal usługowy w miejscowości Recz ul. Tylna 14 lokal nr 3, woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, powierzchnia lokalu: 69,30 m2 Zgodnie z uchwałą nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług. Nieruchomość położona jest na obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków – w obszarze tym wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia wszelkich działań inwestycyjnych. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Lokal usytuowany na parterze trzylokalowego budynku mieszkalnego, do którego przynależą: wszystkie pomieszczenia budynku gospodarczego: nr 1 o powierzchni użytkowej 243,90 m2 (obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do dalszego użytkowania) nr 2 o pow. 53,25 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i we własności działki gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 268 o powierzchni 1266 m2 Budynek wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową. KW Nr SZ1C/000pokaż telefon Lokal znajduje się w budynku przedwojennym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Dach dwuspadowy wysoki o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachodachówki, okna w ramach z PCV, drzwi wejściowe drewniane płytowe pełne, ościeżnica stalowa. Nieruchomość ogrodzona murem oporowym, dojazd do nieruchomości utwardzony – bruk kamienny (ulica Tylna) - NAJBLIŻSZE SĄSIEDZTWO: Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północnej (po drugiej stronie ulicy) - przedwojenna zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza, od południa– tereny niezainwestowane oraz ogródki działkowe, położone w kierunku ul. Staromiejskiej, w dalszym sąsiedztwie, pomiędzy ulicami Ratuszową i Środkową rynek miasta. Najbliższy parking oraz przystanek zlokalizowany jest w odległości ok. 65-70 m, apteka – 80 m, sklep całodobowy 25 m, szkoła podstawowa – ok. 120 m. Miasto Recz położone jest nad rzeką Iną, przy drodze krajowej numer 10 (Szczecin - Bydgoszcz) oraz przy linii kolejowej Stargard Szczeciński - Piła, co stwarza dogodne połączenie transportem samochodowym i kolejowym. Miasto położone jest na Pojezierzu Ińskim, wśród wzgórz nad rzeką Iną leży około 14 km od Choszczna - siedziby powiatu oraz około 75 km od Szczecina. Otoczenie nieruchomości stanowi przedwojenna zabudowa mieszkaniowo - gospodarcza, mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa handlowo - usługowa oraz tereny ogródków rekreacyjnych i tereny niezainwestowane. Cena wywoławcza netto: 51 000,00 zł Wadium: 5 100,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Wymagany okres, w którym oferta jest wiążąca: do czasu podpisania umowy przenoszącej prawo do nieruchomości w formie aktu notarialnego. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 28.01.2022 r. do godziny 11:00 na adres Prowadzącego przetarg w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną Ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta przetarg Recz, ul. Tylna 14 lok.3 – nie otwierać do dnia 28.01.2022 r. do godz.11:50”. Oferta oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć w języku polskim. Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu Oferty na adres Prowadzącego przetarg. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.01.2022 r. o godz. 11:50 w pokoju nr 137. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 26.01.2022 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą Wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr rachunku: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „przetarg – Recz, ul. Tylna 14 lok.3”. UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 519pokaż telefon lub 510pokaż telefon), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 25.01.2022 r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: 91 4pokaż telefon oraz 502pokaż telefon

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Recz

Podobne nieruchomości