Sprzedaż działki rolnej a VAT

Mam niezabudowaną działkę, którą wykorzystuję rolniczo. Nie prowadziłem na niej nigdy działalności gospodarczej. Czy jeśli ją sprzedam, muszę zapłacić VAT?
Sprzedaż działki należącej do majątku prywatnego i poza działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu VAT.

Transakcje sprzedaży nieruchomości, jako majątku prywatnego osoby fizycznej, mogą być zarówno przedmiotem działalności gospodarczej, jak i czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. O tym czy mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości stanowiących przedmiot działalności gospodarczej, czy też ze sprzedażą związaną z czynnościami wynikającymi ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, decyduje to, czy i jakiego rodzaju czynności są podejmowane w trakcie sprzedaży nieruchomości.

O zakwalifikowaniu takiej transakcji, jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT decydują czynności obiektywne, które można ustalić na podstawie kryteriów charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest to aby czynność zaliczała się do czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz aby podmiot, który ją realizuje w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT. Jeśli sprzedaż działki nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. Przykładowo, jeśli uzbroi teren albo podejmie działania marketingowe, działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Nawet liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania przepisów o VAT, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Takze dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem VAT, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem - zbycie działki nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Takie też stanowisko zajmują sady administracyjne (np. I FSK 1656/11, I FSK 305/12) oraz organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., IPPP1/443-151/13-4/IGo). Problem ten był także przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Warunkiem jednak koniecznym dla zwolnienia sprzedaży gruntu z podatku VAT jest to, aby nie był on zaliczany do terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę (dalej tereny budowlane jako przesłanka przedmiotowa). O charakterze budowlanym gruntów w momencie ich sprzedaży decyduje albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dany obszar gruntów przeznacza pod budownictwo, albo też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jeżeli dla danego obszaru polan nie został uchwalony. Dodać tu trzeba, że dla wystąpienia przesłanek przedmiotowych bez prawnego znaczenia pozostaje rolniczy sposób wykorzystywania gruntu (działki).

Podstawa prawna:

w art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

#

Chcesz kupić działkę? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Szukasz nieruchomości na rynku pierwotnym? Odwiedź nasz serwis

Więcej o: