Dokumenty potrzebne do odbioru domu

Odpowiada Joanna Lebiedź, rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
28.01.2013 15:57
A A A
Joanna Lebiedź, rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Joanna Lebiedź, rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (Fot. PFRN)

Jakie dokumenty powinnam posiadać oraz jakie kryteria muszę spełnić, aby dokonać odbioru domu?
Wykaz potrzebnej dokumentacji określa ustawa prawo budowlane, art. 57, poniżej wyciąg: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Stan prawny: 22.01.2013:

Art.57 Obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy następujących dokumentów:

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5, obiekt budowlany warunki i wymagania, ust. 7;

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l, wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art.95_ 24l, wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34, projekt budowlany - zakres, elementy, ust. 6 pkt 1.

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim

przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56, obowiązki inwestora poinformowania o zakończeniu budowy, 4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

5. (uchylony).

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a, kontrola budowy i jej zakres,

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54, termin rozpoczęcia użytkowania obiektu, i art. 55ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę - przesłanki, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f, kara za stwierdzenie nieprawidłowości przy kontroli, ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

#

Sprawdź ogłoszenia sprzedaży nieruchomości na Domiporta.pl

Zobacz także
Komentarze (1)
Zaloguj się
  • Gość: papaja

    Oceniono 2 razy 0

    Podobny artykuł o podobnej tematyce: http://gworkers.pl/odbior-mieszkan/

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE