Zwolnienie z podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej

Czy istnieje możliwość zwolnienia z zapłaty podatku od nabycia nieruchomości na rynku wtórnym dla osób w trudnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych? Chciałabym dodać, że jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
W odniesieniu do pytania najpierw powiedzieć należy, że samo nabycie nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu, bez względu na to, kto i w jakiej sytuacji nabywa nieruchomość oraz czy jest to na rynku wtórnym lub pierwotnym. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega natomiast sama nieruchomość, m.in. grunt lub budynek lub jego część (odrębna własność lokalu mieszkalnego), a podatnikiem z tego tytułu jest jej właściciel.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia dla osób fizycznych, w tym zwolnienia dla osób niepełnosprawnych odnoszące się jednak jedynie do gruntów stanowiących działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zwolnieni z podatku od nieruchomości, w tym wypadku, są niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli nie takiej nieruchomosci dotyczy pytanie, to według art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

We wniosku, podatnik starający się o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego musi wskazać dokładnie wszelkie okoliczności, które jego zdaniem uzasadniają jego "ważny interes". Nie wystarczy podanie ogólnej informacji, że podatnik, np. jest osobą niepełnosprawną. Należy szczegółowo podać trudne warunki i opisać sytuację, która zdaniem podatnika powoduje niemożność zapłaty podatku. Wniosek musi być bardzo dobrze i rzetelnie uzasadniony oraz jak najlepiej udokumentowany (wykazanie niskich lub brak dochodów, innych przyczyn stanowiących o bardzo trudnej sytaucji życiowej).

"Uzupełniając powyższe dla porządku dodać muszę, że ja wyżej powiedziałam, podatnikiem podatku jest właściciel nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, w tym wypadku - nastąpiło nabycie nieruchomości. Osoba fizyczna w terminie 14 dni od dnia nabycia ma obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta), w której położona jest nieruchomość. Zasadą jest, że dla osób fizycznych podatek od nieruchomości ustalany jest corocznie na cały rok podatkowy w drodze decyzji wydanej w oparciu o wspomnianą wyżej informację, którą jest doręczana corocznie podatnikowi. Podatek od nieruchomości w takim przypadku płatny jest co roku w 4 ratach - do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego). Nieco inaczej wygląda sprawa przy nabyciu nieruchomości w trakcie roku podatkowego, już po jednym z ww. ustawowych terminów zapłaty. Wówczas pierwsza rata podatku wynikająca z decyzji płatna jest terminie 14 dni od jej otrzymania, a następne raty należy zapłacić w terminach określonych w decyzji."

Podstawa prawna:

art. 1c, art. 2 ust. 1 pkt 1-2, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, ust. 6, art. 7 ust. 1 pkt 11, lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.).

art. 67a. § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

#

Chcesz kupić mieszkanie? Zobacz oferty sprzedaży nieruchomości na Domiporta.pl

Więcej o: