Umowa z architektem wnętrz

Umowa z architektem wnętrz o wykonanie projektu wnętrz domu / mieszkania ma charakter umowy o dzieło.
Polega ona na zobowiązaniu się Wykonawcy do wykonania określonego w umowie projektu wnętrz, a Zleceniodawcy do zapłaty wynagrodzenia.

Strony w umowie o wykonanie projektu przez architekta wnętrz powinny:

1. opisać jak najdokładniej lokal/budynek, którego dotyczy projekt

2. ustalić termin wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę (termin zakończenia prac projektowych, etapy prac i terminy ich realizacji)

3. ustalić szczegółowo zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę

4. ustalić wzajemne obowiązki stron (np. pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę)

5. ustalić wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, sposób i termin jego przekazania (wynagrodzenie płatne w całości lub w częściach)

6. określić, w jakich przypadkach strony mogą odstąpić od umowy

7. ustalić ewentualną karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 - 646).