Umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym

W przeciwieństwie do remontów w budynkach i budowlach, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym jest zawierana w formie umowy o dzieło.
Polega ona na zobowiązaniu się Wykonawcy do wykonania określonego w umowie remontu lokalu, a Zleceniodawcy do zapłaty wynagrodzenia.

Strony w umowie o wykonanie usług remontowych powinny:

1. opisać jak najdokładniej lokal, którego remont jest przedmiotem umowy

2. ustalić termin realizacji robót remontowych (termin rozpoczęcia remontu, przewidywany termin zakończenia prac, etapy prac i terminy ich realizacji)

3. ustalić szczegółowo zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę

4. ustalić wzajemne obowiązki stron (np. przygotowanie lokalu do prac remontowych przez Zleceniodawcę, dostarczanie materiałów budowlanych przez Zleceniodawcę)

5. ustalić wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, sposób i termin jego przekazania (wynagrodzenie kosztorysowe lub ryczałtowe, płatne w całości lub w częściach)

6. określić, w jakich przypadkach strony mogą odstąpić od umowy

7. ustalić ewentualną karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 - 646).