Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy zamiany w przyszłości.
Umowa zamiany nieruchomości polega na tym, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność nieruchomości w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze zamiany wymaga zachowania szczególnej formy umowy - aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje.

W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie umowy przyrzeczonej a umowa przedwstępna miała zwykłą formę pisemną, strona która wykaże, że poniosła określoną szkodę może zażądać odszkodowania. W przypadku jednak kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie umowy przyrzeczonej a umowa przedwstępna miała formę aktu notarialnego, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej:

1. oznaczenie stron umowy, ich praw do nieruchomości i opisy nieruchomości będących przedmiotem umowy

2. określenie ewentualnej różnicy wartości nieruchomości i jej dopłaty, terminu i sposobu tej płatności (jednorazowo czy w ratach)

3. określenie terminu zawarcia przyrzeczonej umowy zamiany (w przypadku kiedy nie został określony w umowie, uznaje się że powinna być ona zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę, która jako pierwsza złożyła oświadczenie wyznaczające termin)

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące zamiany (art. 603 - 604), sprzedaży (art. 535 - 602), umowy przedwstępnej (art. 389 - 390).