Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy sprzedaży w przyszłości.
Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę.

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania szczególnej formy umowy - aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje.

W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie umowy przyrzeczonej a umowa przedwstępna miała zwykłą formę pisemną, strona która wykaże, że poniosła określoną szkodę może zażądać odszkodowania. W przypadku jednak kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie umowy przyrzeczonej, a umowa przedwstępna miała formę aktu notarialnego, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej:

1. oznaczenie stron umowy, prawa Sprzedającego do nieruchomości i opis nieruchomości będącej przedmiotem umowy

2. określenie ceny sprzedaży, terminu i sposobu jej płatności (jednorazowo czy w ratach)

3. określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (w przypadku kiedy nie został określony w umowie, uznaje się że powinna być ona zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę, która jako pierwsza złożyła oświadczenie wyznaczające termin)

4. określenie wysokości zadatku (w razie niewykonania umowy przez Kupującego druga strona może otrzymany zadatek zachować, zaś w razie niewykonania umowy przez Sprzedającego Kupujący może zażądać sumy dwukrotnie wyższej)

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące sprzedaży (art. 535 - 602), umowy przedwstępnej (art. 389 - 390) oraz zadatku (art. 394).