Umowa dzierżawy nieruchomości

Umowa dzierżawy nieruchomości polega na oddaniu przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy określonej nieruchomości do używania oraz pobierania z niej pożytków (czerpania korzyści). W zamian za to, Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Najczęściej przedmiotem umowy dzierżawy są nieruchomości gruntowe (głównie rolne).

Strony w umowie dzierżawy nieruchomości powinny:

1. opisać jak najdokładniej nieruchomość będącą przedmiotem umowy (tak aby jej identyfikacja nie powodowała żadnych trudności)

2. ustalić sposób korzystania z nieruchomości przez Dzierżawcę (np. nieruchomość ma zostać przeznaczona na parking)

3. określić na jaki okres umowa jest zawierana (oznaczony lub nieoznaczony). Maksymalny okres na jaki można zawrzeć umowę na czas oznaczony to 30 lat (powyżej tego okresu umowa traktowana jest jako zawarta na czas nieoznaczony).

4. ustalić wysokość, termin i sposób płatności czynszu. Należy zauważyć, że czynsz nie musi być określony kwotowo, może stanowić również część ułamkową pożytków z nieruchomości (np. część dochodów Dzierżawcy z nieruchomości czy też część plonów z nieruchomości rolnej)

5. ustalić dodatkowe koszty związane z nieruchomością i sposób ich rozliczeń w czasie trwania umowy (np. koszty ubezpieczenia nieruchomości).

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące dzierżawy (art. 693 - 709) oraz najmu.