Aprecjacja pieniądza

Wzrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych. Oznacza zwiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego, czyli - dla spłacających kredyt walutowy - niższą ratę .