Awal

Poręczenie części lub całości sumy weksla. Dokonanie awalu może być potrzebne w uzasadnionych sytuacjach (np. gdy kredytobiorca ma niestandardowe dochody lub wcześniej spłacał nieterminowo jedno ze swoich zobowiązań).Poręczyciel (awalista) przejmuje zobowiązania odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla, składając na wekslu (na przedniej lub tylnej stronie weksla albo na jego tzw. przedłużku) podpis wraz ze słowami "poręczam","gwarantuję" lub "awal".