Cesja praw z ubezpieczenia

Cesja (przelew) praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego to umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Na mocy takiej umowy kredytobiorca przenosi wierzytelności wobec swojego dłużnika (czyli towarzystwa ubezpieczeniowego) na rzecz banku, jako zabezpieczenie własnego zobowiązania z tytułu udzielonego mu kredytu.