Poręczenie

Jedna z form zabezpieczenia kredytów. Poręczenie jest umową, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (kredytobiorca) zobowiązania nie wykonał. Poręczenie powinno być złożone na piśmie i wskazywać: 1) osobę, za którą udzielono poręczenia, 2) kredyt, którego dotyczy oraz 3) bank, na rzecz którego udzielono poręczenia.

Poręczenie może być udzielone zarówno przez osoby prawne, jak i przez osoby fizyczne oraz może obejmować całość zobowiązania dłużnika bądź jego część (np. spłatę jednej raty kredytu). Może być terminowe (udzielone na określony czas) lub bezterminowe. Poręczenie terminowe nie może być odwołane.