Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Joanna Borczyk - Adwokat oraz Monika Góralczuk - Aplikant radcowski, Departament Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
14.07.2009 12:41
A A A
Joanna Borczyk - adwokat, Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Joanna Borczyk - adwokat, Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Fot. Chałas i Wspólnicy)

Wywłaszczenie nieruchomości, które jest dokonywane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi do pozbawienia albo ograniczenia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie jest dokonywane w postępowaniu administracyjnym.
Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu (a także na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny), a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego. Wywłaszczenie w myśl art. 112. ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą zostać nabyte w drodze umowy. Zgodnie zaś z zasadą zawartą w art. 21 Konstytucji jest ono dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Istotnym jest, iż odszkodowanie, musi odpowiadać wartości pozbawionego albo ograniczonego prawa. W przypadku, gdy na wywłaszczanej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, ulega ono zmniejszeniu o kwotę równą wartości tych praw. Odszkodowanie może nastąpić w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej bądź przyznania nieruchomości zamiennej.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w formie operatu szacunkowego, określającej wartość rynkową nieruchomości na dzień jej wywłaszczenia. Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Zasadą jest, iż starosta w decyzji o wywłaszczeniu ustala wysokość odszkodowania według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Jednakże w przypadku, gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw.

Istnieje również możliwość dokonania odszkodowania nie w formie pieniężnej, lecz poprzez przyznanie za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zamiennej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości a wartością nieruchomości zamiennej istnieje różnica, wówczas jest ona wyrównywana poprzez dopłatę pieniężną.

Istotnym jest, iż zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, a w sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.

W przypadku opóźnienia w wpłacie odszkodowania wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet w sytuacji gdy nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i niezależnie od tego czy dłużnik jest odpowiedzialny za zaistniałe opóźnienie w zapłacie.

***


Pamiętajmy, że wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty, którą dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do zapłaty.

Autorem artykułu jest

Joanna Borczyk - adwokat

oraz

Monika Góralczuk - aplikant radcowski

Departament Nieruchomości

Chałas i Wspólnicy Kancelaria PrawnaCzytaj także:

Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca?Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?Komentarze (2)
Zaloguj się
 • eto73

  0

  Czy móglbym prosić o pomoc w temacie?
  Jest decyzja, jest ostateczna i zatwierdzona kwota odszkodowania i jutro mija termin 14 dni. Czy muszę składać jakiś dodatkowy wniosek o (wypowiem się niefachowo) "przelaw pieniędzy na konto nr..." bo jak do tej pory właściwy Urząd nie zapytał ( nie posiada ) o numer konta bankowego.

 • Gość: DuzeOdszkodowania

  0

  Skorzystaj z naszej pomocy w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie lub zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Oferujemy korzystne warunki współpracy przy wysokiej jakości usług. Posiadamy niezbędne doświadczenie i skuteczność.

  Nie pobieramy opłat wstępnych. Działamy na terenie całego kraju.

  Darmowe porady prawne udzielane są pod numerem:

  801 022 310

  Więcej informacji na www.DuzeOdszkodowania.com

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE