Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych (m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), przed upływem 5-letniego okresu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu.
W odniesieniu do nieruchomości nabytych (wybudowanych) przed końcem roku 2006 r., przychód taki może być zwolniony z podatku (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), jeśli zbywca w ciągu dwóch lat przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe (podobne zwolnienie nadal obowiązuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku odhcodowym od osób fizycznych)

Za cele mieszkaniowe uznaje się w tym wypadku nabycie innej nieruchomości, lokalu mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, adaptację na cele mieszkalne a także spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu konsolidacyjnego.

Istotnym jest jednak to, że aby skorzystać z ww. ulgi podatkowej trzeba spełnić wszelkie wymagania określone przepisami ustawy podatkowej. Przykładowo, podatnik w 2006 r. nabył mieszkanie, które w 2011 r. sprzedał z myślą o kupnie większego. Zgodnie z wymaganiami złożył odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym, oświadczając że w ciągu 2 lat wydatkuje środki pieniężne na własne cele mieszkaniowe. Wraz z żoną zdecydował się na budowę domu na działce, którą mieli otrzymać w darowiźnie od rodziców. Sprawa przeniesienia własności działki trwała jakiś czas, stąd podatnik postanowił podjąć działania w sprawie budowy. Wydatkował kwotę w wysokości 50.000 zł na projektanta, materiały budowlane i więźbę dachową. Posiadał jednak faktury i rachunki dokumentujące zakup ww. usług i materiałów budowlanych, jednak wszytko to działo się przed przed uzyskaniem prawa własności nieruchomości gruntowej.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest wydatkowanie uzyskanych środków, m.in. na budowę własnego budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez własny budynek mieszkalny, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa ww. przytoczonym przepisie rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Kluczową kwestią jest więc w tym przypadku zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu, po uzyskaniu prawa własności działki budowlanej, gdyż dopiero taki zakup może być uznany za własny wydatek mieszkaniowy, o którym mowa powyżej.

Własny budynek to budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika. Zatem, aby wydatki mogły być uznane za spełniające warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, w momencie ich ponoszenia, a więc już w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży musi być spełniony warunek budowy (rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji, adaptacji itp.) własnego budynku mieszkalnego. Warunek ten spełniony może być dopiero od momentu nabycia własności działki budowlanej.

Przed nabyciem tej działki podatnik nie ponosi wydatków na budowę własnego budynku, bo własność tego budynku mu nie przysługuje dopóty, dopóki nie będzie mu przysługiwała własność gruntu.

W opisanej sprawie, podatnik wraz z żoną nabył usługi projektowe i budowlane oraz materiały budowlane przeznaczone na budowę domu na gruncie, który w czasie zakupu tych materiałów nie był ich własnością. Zatem wydatki te nie mogły być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stąd uzyskany przez podatnika przychód z tytułu sprzedaży mieszkania, wydatkowany na zakup ww. usług i materiałów budowlanych na budowę domu, przed uzyskaniem prawa własności działki budowlanej nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w momencie zakupu materiałów budowlanych podatnik nie posiadał prawa własności nieruchomości gruntowej.

Z ulgi podatkowej można byłoby skorzystać, gdyby usługi i materiały budowlane na budowę domu zostały zakupione już po nabyciu prawa własnosci do nieruchomości gruntowej (data nabycia z aktu notarialnego).

#

Planujesz budowę domu i chcesz kupić działkę? Wejdź na Domiporta.pl

Chcesz kupić dom od dewelopera? Odwiedź nasz serwis

Więcej o: