Rozdzielność majątkową można ustanowić zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa

Osoby będące małżeństwem, które chcą dokonać rozdzielności majątkowej w związku z przyszłym zakupem nieruchomości, mogą to zrobić w formie aktu notarialnego lub w postępowaniu sądowym
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeśli małżonkowie nie podpiszą małżeńskiej umowy majątkowej, tzw. intercyzy, od samego początku ich małżeństwa będzie istniała ustawowa wspólność majątkowa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić zarówno w drodze umowy, jak też w postępowaniu sądowym.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do meritum i chcą podpisać umowę o ustanowienie rozdzielności, powinni to zrobić w formie aktu notarialnego. Brak formy aktu notarialnego powoduje, że umowa jest nieważna.

W przypadku, gdy brak jest zgody jednego z małżonków i nie godzi się on na dobrowolne ustanowienie rozdzielności majątkowej, pozostaje droga sądowa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Takie sytuacje bardzo często mają miejsce, gdy oboje małżonkowie, lub jeden z nich, prowadzą działalność gospodarczą, która z reguły jest związana z ryzykiem odpowiedzialności za zobowiązania powstające w ramach jej prowadzenia. Taka umowa może zostać zawarta zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Umowa majątkowa zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego będzie obowiązywać od momentu jego zawarcia. I nie chodzi tutaj wyłącznie o patologiczne zachowania jak lenistwo, wygoda życiowa, czy też trwoniący pieniądze mąż hazardzista, ale jak wyżej wskazano, także kwestie praktyczne, np. związane z prowadzoną przez jednego z małżonków działalnością.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy złożyć do sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego małżonka. Po wydaniu orzeczenia, skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej będzie sytuacja, iż przestanie istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Każdy z małżonków od tej chwili posiada po połowie udziału w tych przedmiotach, które kiedyś były objęte wspólnością. Od tej chwili także każde z nich zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko, co nabędzie w przyszłości, także wynagrodzenie i dochody ze swojej działalności gospodarczej, będą zasilać tylko jego majątek.

Małżonkowie mogą ustanowić także między sobą w drodze umowy majątkowej małżeńskiej rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Celem takiego rozwiązania jest zabezpieczenie interesów małżonka, który nie wykonuje pracy, ani nie prowadzi innej działalności zarobkowej. Takiemu małżonkowi gwarantuje się udział w przyroście majątkowym, jaki nastąpił w trakcie trwania związku małżeńskiego, poprzez możliwość żądania zapłaty lub przeniesienia prawa.

Małżonkowie mogą także zmodyfikować swój dotychczasowy ustrój wspólności ustawowej poprzez zawarcie umowy, która albo rozszerzy wspólność ustawową, albo ją ograniczy. W praktyce polega to na tym, iż zmienia się przynależność określonych składników z majątku wspólnego do majątku osobistego małżonków lub odwrotnie.

Zobacz projekty domów