Ocieplenie altany ogrodowej a konsekwencje podatkowe

Co do zasady budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające określonych norm powierzchni podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Normy dla altan i obiektów gospodarczych ustalone są w przepisach Prawa budowlanego. Zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak tego typu obiektów zajętych na działalność gospodarczą.
Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Norma powierzchni wynosi do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym musi zatem posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego), aby być zwolnioną od podatku. Właściciel altany ogrodowej jest jednak podatnikiem podatku od nieruchomości i jedynie gdy altana spełnia wskazane wyżej warunki, nie płaci on podatku.

W przypadku ocieplenia altany obmiar zewnętrzny budynku zwiększa się i powierzchnia zabudowy altany przekracza wtedy wymagane 25 m2 lub 35 m2. W opinii niektórych organów podatkowych powoduje to przekroczenie normy powierzchni ustalonej dla budynków na ogródkach działkowych i dlatego altana po ociepleniu powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jednakże ocieplenie altany, jako zabieg niezmieniający jej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako przekroczenie dopuszczalnych wymiarów altany dla zwolnienia od opodatkowania. Tym bardziej, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.

Według organów podatkowych zaś, obrys zewnętrzny altany ma być podstawą do uznania, iż wskutek ocieplenia budynku powiększyła się powierzchnia, jaką zajmuje altana w terenie (powierzchnia zabudowy). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, takie jak:

1. grunty;

2. budynki lub ich części;

3. budowle lub ich części

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów.

Użyte w cytowanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określenie "budynek" oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Podstawę opodatkowania zaś stanowi dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Organy podatkowe twierdzą niekiedy, że istotna dla opodatkowania jest powierzchnia zabudowy, tj. powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, przy czym powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Ocieplenie altany niewątpliwie powiększyła powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej, czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian.

Takie też stanowisko zajmują sądy administracyjne. W jednej z rozstrzyganych spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. orzekł, że dane dotyczące powierzchni użytkowej powinny być ustalane na podstawie fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej długości ścian. Zatem obmiar zewnętrzny budynku, który się zwiększył na skutek ocieplenia nie wpływa na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości (III SA/Po 994/11).

#

Szukasz działki? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Chcesz kupić dom? Sprawdź nasze ogłoszenia

Więcej o: