Podatek od nieruchomości jako koszt działalności gospodarczej

Obowiązek ponoszenia podatku od nieruchomości jest jedną z konsekwencji prawnych posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty podatkowe podatek od nieruchomości jedynie w części, w jakiej uiszcza go za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wszystkie budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkami (m.in. budynki mieszkalne i zajęte pod nie grunty), są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na przedsiębiorcy niezależnie od tego czy przedsiębiorca wykorzystuje posiadaną nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zależy też od rodzaju tej działalności. Tymczasowe niewykorzystywanie danego obiektu dla celów działalności gospodarczej nie powoduje, iż nie stanowi on nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Natomiast wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w nieruchomościach objętych obowiązkiem podatkowym, może mieć wpływ wyłącznie na wysokość stawki podatkowej w podatku od nieruchomości, która jest zróżnicowana w zależności jej rodzaju (w przypadku działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych a także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego).

Z kolei drugą stroną tego medalu, jest fakt, że jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności na gruncie, za który płaci podatek od nieruchomości, to wydatku tego nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości nie zwalnia przedsiębiorcy nawet zawieszenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądem możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów zależy, m.in. od łącznego spełnienia warunków określonych w przepisach, tj. ewentualnego uzyskania przychodu, istnienia związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz od właściwego udokumentowania tego wydatku (por. wyrok NSA z dnia 3 listopada 1992 r., SA/Po 1393/92, wyrok NSA z dnia 29 listopada 1994 r., SA/Wr 1242/94, wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 1997 r., III SA 418/96).

Wykazanie związku poniesionego wydatku z przychodami spoczywa na podatniku. Ma on obowiązek nie tylko udokumentować, że wydatek został poniesiony (albo prawidłowo zarachowany), ale wykazać także, że został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Podatnik ma zatem obowiązek uzasadnić cel ponoszonych wydatków, tzn. fakt, iż służą one uzyskaniu przychodów.

Nie chodzi przy tym o przychody, które mogą być osiągnięte w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale muszą to być przychody wiążące się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i służyć wykonywaniu tej działalności.

Przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., nr 361 z późn. zm.), a także art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.) stanową o kosztach poniesionych. Niewątpliwie zatem chodzi tu o wydatki, które mają charakter rzeczywisty, a ponadto niezbędne jest istnienie ich związku z przychodami, ewentualnie zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy podatnik realizuje na swoich gruntach inwestycję. Inwestycja ta dopiero potencjalnie w przyszłości będzie przynosić przychody. W trakcie realizacji podatnik ponosi wyłącznie koszty z nią związane. Uiszczony podatek od nieruchomości, na której realizuje się daną inwestycję nie może być uznany ani za element tejże inwestycji, ani też za element kosztu wytworzenia danego środka trwałego.

Za koszt wytworzenia środków trwałych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia (inwestycje), uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia tych środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Podatek od nieruchomości jest ponoszony niezależnie od sposobu wykorzystania gruntu i nie ma wpływu na jego wartość, zatem nie może być zaliczony do kosztów wytworzenia środka trwałego na tym gruncie.

Zauważyć także należy, że kosztami są koszty z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ust. 1 i odpowiednio w art. 16 ust. 1 ww. ustaw. Skoro podatku od nieruchomości nie wymienia w tych przepisach (choć powyższe wyłączenie obejmuje podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług), to uznać należy, że może on stanowić koszt uzyskania przychodu.

Stąd szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe udokumentowanie ponoszonych kosztów. Umożliwia to bowiem ustalenie, czy w danym przypadku zostały spełnione ustawowe warunki pozwalające uznać określony wydatek za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej. Obowiązek ten spoczywa na podatniku, to on bowiem dokonuje określonych wydatków i zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Nie wystarczy ogólnikowe stwierdzenie, że wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu.

#

Chcesz kupić mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Zainteresowany nabyciem domu? Zobacz oferty

Więcej o: