Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

Podatnicy, którzy zapłacą podatek od nieruchomości (także rolny i leśny) nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna, mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.
Kiedy przysługuje zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości?

Podatnik może występować o stwierdzenie nadpłaty zarówno wtedy, gdy nadpłata jest wynikiem działań organu podatkowego, jak i wtedy, gdy jest następstwem błędu samego podatnika. Jeżeli to organ podatkowy przyczynił się do powstania nadpłaty podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty wraz z odsetkami od zaległości podatkowych (np. błędna interpretacja przepisów prawa podatkowego).

Oprocentowanie nadpłaty liczone jest od dnia, w którym złożono wniosek wraz ze skorygowaną deklaracją. Zatem w sytuacji gdy złożono jedynie wniosek - oprocentowanie nadpłaty liczone być może dopiero od dnia złożenia drugiego wymaganego dokumentu (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2008 r., I SA/Wr 819/08).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Dokumenty, które należy złożyć do urzędu, występując o zwrot nadpłaty to wniosek o zwrot nadpłaty łącznie w załącznikami potwierdzającymi istnienie nadpłaty. Podatnicy, którzy składają deklaracje podatkowe w podatku od nieruchomości (osoby prawne, spółki niemające prawnej oraz osoby prawne będące współwłaścicielami nieruchomości) muszą również złożyć korektę deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości za okres, którego dotyczy wniosek. Towarzysząca wnioskowi korekta deklaracji podatkowej wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem przyczyny korekty.

Podatnicy będący osobami fizycznymi składają jedynie wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli na okoliczność obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości nie zmieniły się dane, które we wcześniejszych latach podały one w formularzu informacji o nieruchomościach i obiektach.

Inne dowody składa się na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego. Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku o zwrot nadpłaty należy podać numer konta bankowego podatnika, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać zwrot na konto; adres stałego zamieszkania, jeżeli zwrot ma otrzymać przez pocztę; zwrot może być również wypłacony w gotówce w kasie urzędu gminy (miasta).

Gdzie składamy wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości?

Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości należy wysłać lub złożyć osobiście na adres organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Decyzja w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty jest doręczana podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie dwóch miesięcy od dnia zozenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowych.

Gdzie składamy odwołanie od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości?

Jeżeli podatnik jest niezadowolony z wydanej decyzji i się z nią nie zgadza, ma prawo wnieść odwołanie. Odwołanie od takiej decyzji należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Odwołanie nie podlega żadnej opłacie.

Kwestię postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), postępowanie w tym przedmiocie może być wszczęte tylko na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, który wszczyna postępowanie. Celem tego postępowania jest rozstrzygnięcie tego, czy powstała nadpłata, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Postępowanie to z reguły prowadzi do wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty albo też odmowie jej stwierdzenia. Jeżeli w stosunku do podatnika składającego korektę wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dochodzi do ustalenia, że nie tylko nadpłata nie występuje, ale podatek został uiszczony w zbyt niskiej wysokości, organ podatkowy określenia jego prawidłowej wysokości w drodze decyzji.

Od ostatecznej decyzji samorządowego kolegium odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji).

#

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź oferty na Domiporta.pl

Zainteresowany kupnem domu? Przejrzyj ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o:
Komentarze (1)
Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości
Zaloguj się
  • miki_riki_11

    Oceniono 1 raz 1

    Nie wiem gdzie to napisac,spróbuje tu.Otóz w Zabrzu od pewnego czasu Urząd Miejski wysyła bez zawiadomienia pracownika w celu ściągnięcia podatków od nieruchomości.Jest wieczór,mało kto wpuszcza obca osobe,na dodatek opłata jest w drzwiach "do reki",oczywiscie z potwierdzeniem.Czy to jest normalne? W czasach takich niebezpieczeństw? Co Państwo na to?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX