Zmiany w prawie budowlanym

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Miejsce wielokrotnie nowelizowanej ustawy prawo budowlane ma zastąpić kodeks budowlany o randze ustawowej.
Głównym założeniem zmian jest uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjnego, w tym czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Zakłada się likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wynika to z tego, że plany zagospodarowania przestrzennego ma średnio tylko, co trzecia gmina w Polsce. Brak miejscowego planu nie będzie już blokował pozwolenia na budowę, ponieważ zastąpi go nowa kategoria aktu prawa miejscowego - miejscowe przepisy urbanistyczne (MPU), regulujące ład przestrzenny. Zgodnie z założeniem mają one powstawać w uproszczony sposób, dzięki czemu ułatwią i przyspieszą inwestycje.

W obecnym stanie prawnym można rozpocząć budowę dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W planach resortu Transportu i Budownictwa jest zniesienie tego wymogu przy mniejszych budowach. Decyzja administracyjna byłaby wymagana jedynie dla dużych obiektów budowlanych - o kubaturze powyżej 5 tys. metrów sześciennych lub wysokości powyżej 12 metrów, oraz wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla mniejszych budynków możliwe będzie skorzystanie z uproszczonej procedury - zgłoszenie z dołączonym projektem budowlanym wystarczy do rozpoczęcia robót pod warunkiem, że starosta nie wyrazi sprzeciwu w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia. Inwestor nie będzie już musiał występować o decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku braku sprzeciwu starosta powinien wydać dziennik upoważniający do rozpoczęcia budowy a jeżeli tego też nie uczyni, inwestor będzie mógł przystąpić do robót, uprzednio zawiadamiając o tym organ nadzoru budowlanego.

Wedle założeń ustawa będzie zawierała przejrzysty wykaz obiektów do budowy, których będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę oraz tych, które nie będą wymagać przedłożenia projektu, jak również całkowicie zwolnionych z reglamentacji administracyjno - prawnej.

W zgłoszeniu trzeba będzie wskazać rodzaj obiektu, usytuowanie oraz planowany termin rozpoczęcia budowy. Projekt budowlany, sporządzony przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach, będzie stanowił załącznik zgłoszenia. Przy liberalizacji przepisów, resort przewiduje także obostrzenie wymogów w stosunku do projektów. Poszczególne etapy budowy będą sprawdzane przez osobę niezależną od projektanta i inspektora nadzoru, a projekt będzie musiał wskazywać, po zrealizowaniu, których etapów będzie następował odbiór. Zawiadomienie o zakończeniu budowy będzie poprzedzało rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego.

Po stronie starosty powstanie obowiązek prowadzenia jawnego rejestru zgłoszeń budowy, w formie elektronicznej. Przewiduje się możliwość przeniesienia zgody na budowę na nowego inwestora, pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu praw i obowiązków inwestora dotychczasowego.

Ważnym założeniem projektu jest wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu planistycznego określającego politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla całego obszaru. W ramach studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające m. in. z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia. Określa się kierunki zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, obszary szczególnie zagrożone powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych. Kładąc większy nacisk na rolę studium rząd chce ograniczyć możliwość zabudowy na terenach zalewowych i osuwiskowych - czyli potencjalnie niebezpiecznych.

Do tej pory trwały konsultacje ze środowiskami budowlańców. Pierwszy projekt powinien trafić pod obrady Rady Ministrów już w sierpniu. Nowe przepisy będą musiały uwzględniać interesy różnych grup uczestniczących w procesie inwestycyjnym - inwestora, projektanta, wykonawcy, także nadzoru. Założenia do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to dwa dokumenty na podstawie, których ma być opracowany Kodeks budowlany. Mają one inne procedury legislacyjne, ponieważ ustawy przygotowują ministerstwa a przy opracowaniu kodeksu bierze udział międzyresortowa komisja kodyfikacyjna.

Zobacz oferty domów z rynku wtórnego na Domiporta.pl

Więcej o: