Zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.Zobacz także:

Kapitał własny

Przejściowe zabezpieczenie

Promesa kredytowa

Poręczenie

Okres kredytowania