Zadłużenie

Kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.Zobacz także:

Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio)

Weksel in blanco

Wierzyciel

Sprzedaż nieruchomości obciążonej długiem w celu jego spłaty (Foreclosure)

Cesja wierzytelności