Weksel in blanco

Zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę, wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami. Opłata z tytułu wystawienia weksla wynosi np. 100 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 PLN bądź np. 50 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 PLN

Zobacz także:

Zabezpieczenie przejściowe

Zabezpieczenie (Security)

Zabezpieczenie (Collateral)

Przejściowe zabezpieczenie

Papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności zabezpieczone hipoteką (Mortgage Backed Security)