Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) stanowi warunek skorzystania z zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów. Zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 ww. ustawy). Jednocześnie ww. ustawa określa warunek, od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie tego zwolnienia podatkowego.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest dokonanie zgłoszenia co do nabytych rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Celem wprowadzenia tych warunków, było zapewnienie szczelności systemu podatkowego (możliwe ukrywanie rzeczywistych dochodów i unikanie opodatkowania), a także uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku. W postanowieniu sądu oraz w akcie poświadczenia dziedziczenia wymienione są wyłącznie informacje dotyczące spadkobierców nabywających spadek oraz wysokość przypadających im udziałów. Skonkretyzowanie nabywanych składników majątkowych następuje zatem dopiero w zgłoszeniu dokonanym do organy podatkowego.

Z tych też względów, wyłączony został obowiązek składania zgłoszenia w przypadkach, gdy nabycie dokonywane jest na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 2 ww. ustawy). W treści czynności cywilnoprawnej dokonanej w formie aktu notarialnego określona jest bowiem data i przedmiot nieodpłatnego nabycia, a obowiązek przekazania organowi podatkowemu odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących tych czynności został nałożony na notariuszy, jako płatników tego podatku.

W przypadku nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy środków pieniężnych, nabywca jest zobowiązany spełnić dodatkowy warunek określony w ustawie, którym jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Więcej o: