Budynek przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego to budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

Tomasz Boboryk - ekspert w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax
08.04.2015 10:47
A A A

Shutterstock

Budynki objęte społecznym programem mieszkaniowym korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT. Nie są to przy tym, jak mogłoby z nazwy wynikać, jedynie budynki mieszkalne. Co więcej w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów przyznał, że nawet budynek przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego także spełnia definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zatem zastosować w jego przypadku obniżoną stawkę podatku VAT 8% (pismo z dnia 8 stycznia 2015 r. Ministerstwo Finansów, PT8/033/161.2/943/14/WCX/15).

Obniżoną stawkę podatku 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)      budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2)      lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, na podstawie art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2012 r., IBPP2/443-136/12/WN wskazał, że skoro budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego mieści się w klasie 1264 PKOB "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" zgodnie z klasyfikacją PKOB przeprowadzoną przez Urząd Statystyczny, to podatnik ma prawo do stosowania stawki 8%.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 października 2011 r., IPPP1-443-1102/11-2/BS wskazał, że budowa nowej części istniejącego budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz remont (termomodernizacja) istniejącego budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego, w całości podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

W rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT "budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych" mieszczą się pod pojęciem "budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym", ale podstawowa funkcja spełniana przez te budynki to zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i bytowych osób, które przebywają w takim budynku w zasadzie na stałe, a tylko ubocznie świadczone są na ich rzecz usługi lekarskie, to należy uznać że budynek przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego spełnia definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o której mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT i należy zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%.

Ponieważ także roboty budowlano-montażowe związane z budową budynku z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo-leczniczy podlegają w całości opodatkowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT stawką podatku w wysokości 8%, to budynek przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego spełnia definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zatem zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE