Lokal mieszkalny nabyty w celu ulepszenia z przeznaczeniem na sprzedaż

Jeżeli podatnik w ramach wykonywanej działalności gospodarczej nabywa używane lokale mieszkalne od osób fizycznych, które następnie remontuje i ulepsza a nabyte lokale mieszkalne, nie są zaliczane przez niego do środków trwałych w prowadzonej działalności, są towarem handlowym. Ich sprzedaż podlega opodatkowaniu jako dokonana w ramach działalności, tak jak inne przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kupujesz nieruchomość? Sprawdź ratę kredytu

Przychody ze sprzedaży wyremontowanych lokali mieszkalnych należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.), przychody z działalności gospodarczej i nie stanowią one źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej (budynku bądź lokalu mieszkalnego), stanowi co do zasady przychód określony w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy nieruchomość mieszkalna stanowiła, czy też nie środek trwały w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, ani czy była wykorzystywana w tej działalności.

Jednakże wyjątek od tej zasady ma miejsce w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomość ta stanowiłaby towar handlowy w prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Aby więc przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki:

  • nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w tej działalności.

W przypadku zatem, gdy co najmniej jedna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega zaliczeniu do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określonego przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź nasze oferty

Szukasz lokalu użytkowego? Zobacz ogłoszenia na Domiporta.pl

 

Więcej o: