Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

Ciesząc się urlopem w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty miejscowej, zwanej potocznie opłatą klimatyczną. Obowiązek jej uiszczenia przewidziany został w art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Opłata klimatyczna pobierana jest od osób fizycznych, za każdy dzień ich pobytu w określonych miejscowościach, pod warunkiem, że pobyt ten trwa dłużej niż dobę. Jednakże nie każda podróż będzie rodzić obowiązek uiszczenia opłaty, gdyż pobyt taki musi mieć charakter turystyczny, wypoczynkowy lub szkoleniowy.

Opłata uzdrowiskowa

Opłaty klimatycznej nie należy mylić z opłatą uzdrowiskową, która również uregulowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest bowiem od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych , za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się już opłaty miejscowej.

Czytaj także:

W wakacje roztargnienie kosztuje podwójnie - Raport Finamo o kartach płatniczychW których miejscowościach obowiązuje opłata

Istotne jest także, że nie wszędzie trzeba uiszczać opłatę klimatyczną. Ustawa przewiduje bowiem, że obowiązek ten dotyczy jedynie miejscowości posiadających korzystne wartości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Opłata obejmuje również miejscowości znajdujące się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych .

Kto decyduje

Aktualnie nie obowiązuje żadna lista miejscowości, które uprawnione są do pobierania opłaty miejscowej. Do 2005 r. taką listę sporządzał wojewoda na wniosek rady gminy po uzgodnieniu z ministrem środowiska. Teraz poszczególne rady gminy same podejmują decyzją czy ich zdaniem są uprawione do pobierania opłaty klimatycznej, a tym samym czy dana miejscowość spełnia wszystkie przewidziane prawem wymagania, aby można było za przebywanie w niej pobierać należności. Rada gminy w uchwale określa również zasady ustalenia tej opłaty, wysokość i termin jej płatności oraz sposób uiszczania, z zastrzeżeniem, że stawka przedmiotowej opłaty w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 1,86 zł dziennie; natomiast stawka ww. opłaty w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 2,66 zł dziennie.

Minimalne warunki

Oprócz ogólnie wymienionych wartości klimatycznych czy też walorów krajobrazowych, minimalne warunki jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę klimatyczną określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1851). Zgodnie z rozporządzeniem opłatę tą może pobierać tylko ta miejscowość, która szczyci się zachowaniem dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określonych w przepisach o ochronie środowiska jak również dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach o ochronie środowiska. Ponadto na terenie gminy - na obszarze której położona jest miejscowość - musi znajdować się co najmniej jeden z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych. Za takie elementy uznaje się lasy i użytki rolne zajmujące ponad 80% powierzchni gminy, wody przybrzeżne, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody w kąpieliskach spełniające wymagania określone w przepisach prawa wodnego oraz urozmaiconą rzeźbę terenu pod postacią wyżyn lub gór. Miejscowość taka musi się również posiadać odpowiednie cechy krajoznawcze. Za takie walory uznaje się m.in. osobliwości fauny lub flory, wodospady, jaskinie, parki zabytkowe, punkty widokowe, ogrody botaniczne lub ogrody zoologiczne, parki krajobrazowe lub rezerwaty przyrody, parki narodowe, zabytki architektury lub budownictwa itp.

Nie wszyscy muszą płacić

Zarówno w przypadku opłaty miejscowej jak i uzdrowiskowej prawo przewiduje pewne zwolnienia z obowiązku ich uiszczania. Dotyczy to osób przebywających w szpitalach; osób niewidomych i ich przewodników; podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej; a także - pod warunkiem wzajemności - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada gminy może ponadto wprowadzić dodatkowe zwolnienia z tej opłaty, nie przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W jaki sposób dokonywać opłaty

Na zakończenie należy wyjaśnić w jaki sposób oraz na rzecz kogo należy dokonywać opłaty miejscowej. Jak już wspomniano sposób uiszczania przedmiotowej opłaty określa w uchwale rada gminy. Najczęściej do jej pobierania upoważnieni są właściciele i dzierżawcy nieruchomości, którzy świadczą usługi w ramach prowadzenia hoteli, ośrodków wypoczynkowych, kwater prywatnych czy schronisk (którzy wliczają opłatę miejscową w cenę pobytu). Na osobach tych ciąży następnie obowiązek przekazania uiszczonych przez wczasowiczów opłat miejscowych, na rzecz właściwej gminy. Opłaty te mogą być również uiszczane bezpośrednio w kasie urzędu danej gminy jak i na prowadzony na jej rzecz rachunek bankowy.

Autorem artykułu jest

Tomasz Tatomir

Radca Prawny

Chałas i Wspólnicy Kancelaria PrawnaCzytaj także:

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości