Prawo budowlane

 • Kiedy deweloper musi usunąć usterki?

  Jeżeli deweloper odmawia naprawienia zgłoszonych wad budynku, można wystąpić do sądu z powództwem o nakazanie mu usunięcia usterek lub zapłatę kwoty tytułem obniżenia ceny.

 • Jaka jest odpowiedzialność dewelopera za wady budynku?

  Jeżeli właściciel, który kupił mieszkanie w nowym bloku, po pewnym czasie zauważa usterki w nim bądź na klatce schodowej, powinien zgłosić je indywidualnie deweloperowi. Zgodnie z prawem to właśnie właściciel lokalu jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi.

 • Hipoteczne nieporozumienie

  W ubiegłym roku niektóre media zaalarmowały, że nowelizacja ustawy o hipotekach i księgach wieczystych, a ściślej jej art. 76, może być groźna dla osób kupujących mieszkania od deweloperów.

 • Kiedy trzeba dokonać opłaty adiacenckiej?

  Gdy w efekcie podziału nieruchomości - dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa - wzrośnie jej wartość, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić z tego tytułu tzw. opłatę adiacencką. Zobowiązanym do jej uiszczenia powinien być właściciel lub użytkownik wieczysty, na którego wniosek został dokonany podział nieruchomości.

 • Jak radzić sobie z uciążliwym sąsiadem?

  W granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa o nakazach i zakazach ujętych w ramach regulaminu porządku domowego może decydować właściciel budynku, czy też wspólnota mieszkaniowa. Co zrobić, kiedy jednak powiedzenie "Jak dobrze mieć sąsiada", zupełnie nie przystaje do rzeczywistości?

 • Po cudzym jak po swoim

  Służebność umożliwia dojazd do działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Dzięki temu także na takim gruncie można budować. Trzeba jednak pamiętać o zasadach, jakimi służebność się rządzi.

 • Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

  Nowelizacja ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku stworzyła możliwość przeniesienia za tzw. ?złotówkę? własności lokalu na rzecz osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu bądź prawo własnościowe.

 • Dotacje do kolektora słonecznego nie do wzięcia

  Niekompetentni pracownicy banków odprawiają z kwitkiem nawet trzech na czterech właścicieli domów jednorodzinnych, którzy starają się o dotowany przez państwo kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

 • Własne Euro 2012

  Roszczenia właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców dotyczą najważniejszych inwestycji na Euro 2012.

 • Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

  Postanowienia, które nie zostały z konsumentem indywidualnie uzgodnione, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i nie są one dla konsumenta wiążące. Nie dotyczy to jednoznacznie sformułowanych postanowień umowy najmu, określających świadczenie główne, w tym określenia ceny lub wynagrodzenia.

 • Jakimi prawami rządzi się wspólnota mieszkaniowa?

  To, czym jest wspólnota mieszkaniowa, na jakich zasadach funkcjonuje, jakie prawa i obowiązki mają właściciele lokali oraz jaki jest sposób reprezentowania wspólnoty reguluje ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U 00 nr 80 poz. 903 z późn. zmianami).

 • Umowa o roboty budowlane, a prace dodatkowe

  Umowa o roboty budowlane, a prace dodatkowe

  Strony umowy o roboty budowlane określają zakres prac stanowiących przedmiot umowy, wskazując również termin realizacji umowy. Szczegółowe kwestie związane z umownym ukształtowaniem praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane zawiera kodeks cywilny w art. 647-658. Istotne znaczenie mają również definicje i regulacje zawarte w przepisach prawa budowlanego.