Prawo budowlane

 • Podatek od nieruchomości jako koszt działalności gospodarczej

  Obowiązek ponoszenia podatku od nieruchomości jest jedną z konsekwencji prawnych posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty podatkowe podatek od nieruchomości jedynie w części, w jakiej uiszcza go za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Zmiana zasad ponoszenia kosztów w sprawach o lokal

  Planowana jest zmiana zasad ponoszenia kosztów sądowych w spawach o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) zmierza do realizacji postulatów zgłoszonych w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

 • Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych kontrahentom handlowym, często decydują się na przystosowanie wynajmowanych powierzchni do konkretnych potrzeb wynajmujących. W szczególności, gdy wynajmowane powierzchnie są dzielone lub łączone w celu wyodrębnienia powierzchni wynajmowanej nieruchomości.

 • Podatek od nowych budynków i budowli

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 • Ustawa deweloperska do poprawy?

  Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) próbuje przekonać do tego sejmową komisję infrastruktury. Przeciw jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 • Odsprzedajesz nieruchomości z zyskiem? Uważaj!

  Jeżeli kupujesz lokale i odsprzedajesz je z zyskiem, a nie zgłosiłeś prowadzenia działalności gospodarczej, organy podatkowe z pewnością stwierdzą, że prowadzisz niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą.

 • Odpowiedzialność lokatora za zalanie innego lokalu

  Zazwyczaj z zalaniem lokalu mieszkalnego wiążą się wysokie szkody. Przy dochodzeniu odszkodowania przez właściciela zalanego mieszkania, najważniejsze jest ustalenie kto jest sprawcą powstałej szkody. Wcale nie jest takim oczywistym, że sprawcą szkody jest lokator mieszkania położonego powyżej.

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Stronami postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę oprócz inwestora powinni być także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu to zatem pojęcie, które pozwala na odtworzenie kręgu uczestników.

 • Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

  Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych (m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), przed upływem 5-letniego okresu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu.

 • Deweloperzy: Nam także należy się ochrona

  Firmy deweloperskie i bankowcy spróbują przekonać posłów, by poprawili ustawę mającą chronić kupujących nowe mieszkania. Chodzi o to, aby nie odbierała przedsiębiorcom chęci do ich budowania

 • Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

  Moment nabycia mieszkania ma decydujące znaczenie dla skutków podatkowych przy jego sprzedaży. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego można ustanowić odrębną własność lokalu. Wraz z udziałem we współwłasności w gruncie oraz w budynkach i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, lokal wcześniej spółdzielczy staje się własnością osoby, której przysługuje to prawo.

 • Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

  Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

  Podatnicy, którzy zapłacą podatek od nieruchomości (także rolny i leśny) nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna, mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

 • Zawieszenie działalności - co z podatkiem do nieruchomości?

  Zawieszenie działalności gospodarczej, które może trwać maksymalnie do 2 lat, nie ma wpływu na wymiar podatku od nieruchomości. Nawet gdy przedsiębiorca czasowo zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, stawka podatku od nieruchomości nie ulega zmianie.

 • Zmiany w obowiązku meldunkowym od 2013 roku

  Z zamieszkiwaniem pod określonym adresem wiąże się obecnie tzw. obowiązek meldunkowy. Pierwotnie planowane było zupełne zniesienie tegoż obowiązku z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

  Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku. Z tego powodu bieg pięcioletniego terminu, którego upływ zwalnia z podatku, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku.