Inwestycja: Osiedle Rąbieńska - ceny od 4 800,00 zł/m2 do 5 290,00 zł/m2 Mieszkanie na sprzedaż 44,5 m2 2 pokoje (Bud 1/10)
44,50 m2 197 605 zł
Zapytaj o ofertę
Pro-Inwest Sp. z o.o. Konstantynów Łódzki
ul. Srebrzyńska 9
Cena
197 605 zł
Powierzchnia

44,50 m2

Pokoje

2

Piętro

parter

Informacje podstawowe

  • Numer referencyjny: Bud 1/10
  • Powierzchnia: 44,50 m2
  • Lokalizacja: łódzkie, Łódź m., Łódź, Polesie, Rąbieńska 62
  • Data oddania: Data oddania: 01.12.2018
  • Cena:

    197 605 zł

  • Piętro: parter
  • Liczba pokoi: 2

Opis mieszkania

PROMOCJA

Zapraszamy na stronę internetową inwestycji - www.osiedlerabienska.pl

Rozpoczęcie IV kw. 2017 planowane zakończenie IV kw. 2018 r. r

Projekt powstaje na Złotnie – prestiżowej i ce­nio­nej czę­ści Łodzi – przy uli­cy Rąbieńskiej 62 za­kła­da bu­do­wę 5 funk­cjo­nal­ny­ch bu­dyn­ków, w któ­ry­ch znaj­du­je się oko­ło 90 lo­ka­li miesz­kal­ny­ch, po­ło­żo­ny­ch w bez­po­śred­nim są­siedz­twie te­re­nów o prze­wa­ża­ją­cej za­bu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej.

Oferujemy lo­ka­le o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z in­fra­struk­tu­rą tech­nicz­ną, ga­ra­ża­mi, miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, dro­ga­mi we­wnętrz­ny­mi, oświe­tle­niem oraz pla­cem za­baw dla dzie­ci. Możliwe je­st rów­nież łą­cze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia me­tra­żu od 80 do 130m2. Kompleks miesz­ka­nio­wy bę­dzie ogro­dzo­ny, z dwo­ma nie­za­leż­ny­mi wjaz­da­mi oraz przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch, dzię­ki cze­mu osie­dle bę­dzie sprzy­ja­ło kom­for­to­wi i bez­pie­czeń­stwu miesz­kań­ców.

Lokalizacja Osiedla Rąbieńska wy­cho­dzi na­prze­ciw zróż­ni­co­wa­nym po­trze­bom przy­szły­ch miesz­kań­ców, łą­cząc za­le­ty szyb­kie­go do­jaz­du do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wo­ść spę­dza­nia cza­su w bli­sko­ści łódz­ki­ch te­re­nów par­ko­wy­ch – Parku na Zdrowiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Główne zalety:
- do­sko­na­ła lo­ka­li­za­cja – ce­nio­na czę­ść Łodzi, są­siedz­two te­re­nów zie­lo­ny­ch i za­
bu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej
- lo­ka­le w atrak­cyj­ny­ch me­tra­ża­ch z moż­li­wo­ścią łą­cze­nia miesz­kań
- ga­ra­że w par­te­rze i miej­sca par­kin­go­we na te­re­nie osie­dla
- du­że i prze­stron­ne bal­ko­ny
- 2 nie­za­leż­ne wjaz­dy
- te­ren za­mknię­ty, ogro­dzo­ny, przy­go­to­wa­ny pod mo­ni­to­ring
- no­wo­cze­sny plac za­baw z bez­piecz­ną na­wierzch­nią
- ogól­no­do­stęp­na wóz­kow­nia w każ­dym z bu­dyn­ków