197 605 zł

Inwestycja: Osiedle Rąbieńska - ceny od 4 441 zł/m2 do 5 290 zł/m2 Mieszkanie na sprzedaż 44,5 m2 2 pokoje (Bud 1/10)
44,50 m2 197 605 zł
Zapytaj o ofertę
Pro-Inwest Sp. z o.o.
Zapytaj o ofertę
Cena
197 605 zł
Powierzchnia

44,50 m2

Pokoje

2

Piętro

parter

Informacje podstawowe

  • Numer referencyjny: Bud 1/10
  • Powierzchnia: 44,50 m2
  • Lokalizacja: łódzkie, Łódź m., Łódź, Polesie, Rąbieńska 62
  • Data oddania: Planowana
  • Cena:

    197 605 zł

  • Piętro: parter
  • Liczba pokoi: 2

Zobacz na mapie

Opis mieszkania

PROMOCJA

Zapraszamy na stronę internetową inwestycji - www.osiedlerabienska.pl

Z I etapu zostało nam jedno mieszkanie na sprzedaż. Inwestycja została oddanado użytku. Dostępnych jest 33 mieszkań.
Ruszyliśmy z II etapem budowy. Planowany termin rozpoczęcia 11. 2017 r planowany termin zakończenia IV kw 2018 r


Projekt powstaje na Złotnie – prestiżowej i ce­nio­nej czę­ści Łodzi – przy uli­cy Rąbieńskiej 62 za­kła­da bu­do­wę 5 funk­cjo­nal­ny­ch bu­dyn­ków, w któ­ry­ch znaj­du­je się oko­ło 90 lo­ka­li miesz­kal­ny­ch, po­ło­żo­ny­ch w bez­po­śred­nim są­siedz­twie te­re­nów o prze­wa­ża­ją­cej za­bu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej.

Oferujemy lo­ka­le o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z in­fra­struk­tu­rą tech­nicz­ną, ga­ra­ża­mi, miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, dro­ga­mi we­wnętrz­ny­mi, oświe­tle­niem oraz pla­cem za­baw dla dzie­ci. Możliwe je­st rów­nież łą­cze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia me­tra­żu od 80 do 130m2. Kompleks miesz­ka­nio­wy bę­dzie ogro­dzo­ny, z dwo­ma nie­za­leż­ny­mi wjaz­da­mi oraz przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch, dzię­ki cze­mu osie­dle bę­dzie sprzy­ja­ło kom­for­to­wi i bez­pie­czeń­stwu miesz­kań­ców.

Lokalizacja Osiedla Rąbieńska wy­cho­dzi na­prze­ciw zróż­ni­co­wa­nym po­trze­bom przy­szły­ch miesz­kań­ców, łą­cząc za­le­ty szyb­kie­go do­jaz­du do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wo­ść spę­dza­nia cza­su w bli­sko­ści łódz­ki­ch te­re­nów par­ko­wy­ch – Parku na Zdrowiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Główne zalety:
- do­sko­na­ła lo­ka­li­za­cja – ce­nio­na czę­ść Łodzi, są­siedz­two te­re­nów zie­lo­ny­ch i za­
bu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej
- lo­ka­le w atrak­cyj­ny­ch me­tra­ża­ch z moż­li­wo­ścią łą­cze­nia miesz­kań
- ga­ra­że w par­te­rze i miej­sca par­kin­go­we na te­re­nie osie­dla
- du­że i prze­stron­ne bal­ko­ny
- 2 nie­za­leż­ne wjaz­dy
- te­ren za­mknię­ty, ogro­dzo­ny, przy­go­to­wa­ny pod mo­ni­to­ring
- no­wo­cze­sny plac za­baw z bez­piecz­ną na­wierzch­nią
- ogól­no­do­stęp­na wóz­kow­nia w każ­dym z bu­dyn­ków

Podobne mieszkania w inwestycji

Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Pow. Cena/m2 Cena MDM
Bud 3/10 0 2 44,70 m2 4 800 zł/m2 214 560 zł NIE
Bud 3/14 3 2 44,53 m2 5 050 zł/m2 224 876 zł NIE
Bud 3/21 3 2 38,64 m2 5 208 zł/m2 201 237 zł NIE
Bud 2/15 3 2 38,38 m2 5 290 zł/m2 203 030 zł NIE
Bud 3/8 3 2 44,03 m2 5 190 zł/m2 228 515 zł NIE
Bud 3/17 1 2 44,97 m2 5 190 zł/m2 233 394 zł NIE
Bud 3/19 2 2 45,63 m2 5 190 zł/m2 236 819 zł NIE
Bud 3/9 0 2 48,01 m2 4 950 zł/m2 237 649 zł NIE
Bud 3/13 2 2 47,84 m2 5 190 zł/m2 248 289 zł NIE
Bud 2/3 0 2 51,67 m2 4 950 zł/m2 255 766 zł NIE
Bud 2/11 2 2 51,30 m2 5 190 zł/m2 266 247 zł NIE
Bud 2/7 1 2 51,48 m2 5 190 zł/m2 267 181 zł NIE
Bud 3/7 3 2 52,16 m2 5 190 zł/m2 270 710 zł NIE
Bud 2/13 3 1 29,03 m2 5 090 zł/m2 147 762 zł NIE
Bud 3/2 0 3 58,29 m2 4 950 zł/m2 288 535 zł NIE
Bud 3/6 2 3 58,15 m2 5 190 zł/m2 301 798 zł NIE
Bud 3/4 1 3 58,21 m2 5 190 zł/m2 302 109 zł NIE
Bud 3/20 3 3 59,44 m2 5 193 zł/m2 308 671 zł NIE
Bud 2/12 3 3 64,93 m2 5 090 zł/m2 330 493 zł NIE
Bud 3/1 0 3 67,31 m2 4 950 zł/m2 333 184 zł NIE

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się
Informujemy, że administratorem podanych... (rozwiń)

Twoja wiadomość została wysłana do ogłoszeniodawcy

Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie za chwilę.